TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

TÁPPÉNZ IDEJE

Táppénz a keres?képtelenség tartamára, minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihen?napot és a munkaszüneti napot is.

A táppénz ideje: mennyi id?re jár a tápénz?

Amennyiben a táppénz id?tartama a biztosítási jogviszony fennállása ideje alatt az egy évet, a biztosítási jogviszony megsz?nését követ? 30 napot meghaladja, úgy ezen túl nem jár táppénz.

Amennyiben a táppénz jogosult a keres?képtelenségét közvetlenül megel?z?en egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelel? id?n át kaphat. A biztosításban töltött id? akkor min?sül folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít bele a 30 napi id?tartamba a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illet?leg ápolása címén a gyermek egyéves koráig; egyévesnél id?sebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át; háromévesnél id?sebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként negyvenkett?, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át; hatévesnél id?sebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át.

Aki tizennyolc éves kora el?tt válik keres?képtelenné, vagy iskolai tanulmányai megsz?nését követ? 180 napon belül biztosítottá válik, és keres?képtelenségéig megszakítás nélkül biztosított, úgy annak a biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak.

Amennyiben a táppénz jogosult a keres?képtelenség els? napját közvetlenül megel?z? egy éven belül már táppénzben részesült, ennek id?tartamát az újabb keres?képtelenség alapján járó táppénz folyósításának fenti id?tartamába be kell számítani. Ez a szabály azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a biztosított egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, beteg gyermek ápolása, közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés vagy a járványügyi, illet?leg állat-egészségügyi zárlat miatt részesült táppénzben.

Milyen id?szakokra nem jár táppénz?

Nem jár táppénz a keres?képtelenségnek arra az id?tartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illet?leg, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, nem jár továbbá a betegszabadság lejártát követ? szabadnapra és heti pihen?napra, ha az azt követ? munkanapon (munkaszüneti napon) a keres?képtelenség már nem áll fenn.

Szintén nem jár a keres?képtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után.

Az el?zetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára valamint a saját jogú nyugdíj folyósításának id?tartamára.

A GYES melletti táppénzre speciális szabályok irányadók.

 

 

Database connection error @ behajtas.biz